מרכז הקול והבמה

תנאי שימוש ופרטיות

כללי

הקפידו לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש. שימוש של משתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן, ללא כל הגבלה או הסתייגות, ותקנון זה עשוי להשתנות ככל שתמצא לנכון ווקאליטה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי ווקאליטה ו/או מי בשמם.

אלא אם צוין אחרת, תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בין ווקאליטה לבין כל מי שגולש, מתבונן, ו/או משתמש בכל דרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים" , המנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד).

הנהלת ווקאליטה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות באתר (מלאה או חלקית) בכל עת ללא הודעה מוקדמת (באופן מלא או חלקי).

ווקאליטה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר לכל אדם ולכל קבוצת אנשים להשתמש באתר, ללא קשר לשאלה האם שימוש כאמור אושר בעבר. הפסקת ו/או חסימת הגישה לגלישה באתר נעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של הנהלת ווקאליטה ומכל סיבה שהיא.

בעלות וזכויות יוצרים

זכויות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של ווקאליטה בלבד ווקאליטה (בין אם רשומות ובין אם לא רשומות) הנוגעות לאתר מכל סוג וסוג, לרבות סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר ומאגרי המידע שלו (לרבות מוצרים ושירותים), עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי אודיו, וידאו, טקסט, גרפיקה וכדומה), קוד המחשב של האתר, דומיין וכל פרט רלוונטי אחר של האתר והפעלתו, זה של האתר חברה ו/או הינה רכושו הבלעדי של מי מטעמה, וכל שימוש בזכויות הנ"ל הינו בלעדי לחברה (להלן: "מידע").

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מהמידע באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסט וקוד מחשב) ללא אישור מפורש מראש ובכתב מווקאליטה.

אחריות

השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד. מובהר כי ווקאליטה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו אחראים לכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר) שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים, כגון עקב גורם כלשהו כתוצאה משימוש או רכישות שבוצעו דרך אתר זה, לרבות אובדן הכנסות ו/או הלנת רווחים מכל סיבה שהיא.

לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ווקאליטה בקשר עם האתר, הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו. ווקאליטה אינה מתחייבת כי תוכן האתר (לרבות תוכן גולשים) יהיה מלא, נכון, חוקי, מדויק או יעמוד בציפיות ו/או דרישות המשתמשים.

משתמש האתר ישפה את ווקאליטה, עובדיה, מנהליה ו/או סוכניה בגין כל נזק, הפסדים, אובדן רווחים, תשלומים או עלויות (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) כתוצאה מההפרה של התנאים ובגין כל תביעה או דרישות שיוגשו על ידי צדדים שלישיים כתוצאה מתכני המשתמש ו/או כתוצאה מגישה ו/או גלישה באתר או משימוש בשירותי האתר.

אבטחה ופרטיות

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות המשתמש (ובכלל זה פרטים אישיים), הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיה המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שווקאליטה רשאית לאחסן ולהשתמש במידע למטרותיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי, והמשתמש לא יטען טענות ו/או תביעות כלפי ו/או ידרוש מאדם כלשהו לייצג את ווקאליטה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה הנוגעים לאמור לעיל. ווקאליטה תהיה רשאית לספק נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים במידה והנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישי ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.

ווקאליטה אחראית לשמירה על פרטיות פרטי המשתמש (במידת האפשר), אך שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (למיטב ידיעתה) במקרה של נזקי התנהגות ו/או מחדלים ו/או כל שלישי ו/או שימוש של המשתמש בשירותי ווקאליטה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם ווקאליטה קיבלה צו שיפוטי המורה לה למסור את נתוני המשתמש לצדדים שלישיים וכן לצורך מחלוקות ו/או הליכים משפטיים.

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווים הסכמה של המשתמש כי ווקאליטה תוכל להפעיל בקרה ממוחשבת על השימוש בשירותים באמצעות Cookies ו/או אמצעים דומים למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה. ווקאליטה תהיה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר על מנת לשלוט ו/או לפקח ו/או לפתח ו/או לשמור על איכות השירותים, רמתם ושלמותם ו/או כדי לעמוד בכל דין ו/או לצרכיו.

שינויים בתקנון

ווקאליטה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.